— IP 61.141.0.*的测速报告 —

当前只显示最近10条测试结果,你可以通过测速记录来查看更多的测试结果。

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 61.141.0.* 30.57 Mbps 103.27 Mbps 2018-12-14 17:06:14 云测节点-RU
2 61.141.0.* 73.82 Mbps 96.41 Mbps 2018-12-28 09:47:47 云测节点-RU
3 61.141.0.* 79.64 Mbps 95.96 Mbps 2018-12-28 10:41:53 云测节点-RU
4 61.141.0.* 13.31 Mbps 0.06 Mbps 2019-02-22 08:37:15 云测节点-RU
5 61.141.0.* 34.81 Mbps 96.67 Mbps 2019-03-26 12:03:06 云测节点-RU

— 附近邻居的测速报告 —

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 运营商 测试时间 测速节点
1 119.121.84.* 246.76 Mbps 97.77 Mbps 汕头 中国电信 2019-09-16 23:34:02 广州电信
2 116.26.159.* 50.55 Mbps 26.07 Mbps 汕头 中国电信 2019-09-16 22:18:50 广州电信
3 120.230.3.* 44.66 Mbps 11.9 Mbps 汕头 中国移动 2019-09-16 22:17:19 广州电信
4 116.26.23.* 32.12 Mbps 5.65 Mbps 汕头 中国电信 2019-09-16 21:54:25 广州电信
5 116.26.23.* 30.75 Mbps 5.66 Mbps 汕头 中国电信 2019-09-16 21:52:34 广州电信
6 116.26.23.* 31.33 Mbps 6.23 Mbps 汕头 中国电信 2019-09-16 21:51:47 广州电信
7 116.26.23.* 31.32 Mbps 6.22 Mbps 汕头 中国电信 2019-09-16 21:47:11 广州电信
8 183.50.61.* 11.95 Mbps 10.74 Mbps 汕头 中国电信 2019-09-16 19:00:54 广州电信
9 218.204.253.* 35.41 Mbps 4.53 Mbps 汕头 中国移动 2019-09-16 13:11:50 广州电信
10 61.141.0.* 38.91 Mbps 27.2 Mbps 汕头 中国电信 2019-09-16 12:18:22 广州电信