— IP 61.141.0.*的测速报告 —

当前只显示最近10条测试结果,你可以通过测速记录来查看更多的测试结果。

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 61.141.0.* 30.57 Mbps 103.27 Mbps 2018-12-14 17:06:14 云测节点-RU
2 61.141.0.* 73.82 Mbps 96.41 Mbps 2018-12-28 09:47:47 云测节点-RU
3 61.141.0.* 79.64 Mbps 95.96 Mbps 2018-12-28 10:41:53 云测节点-RU
4 61.141.0.* 13.31 Mbps 0.06 Mbps 2019-02-22 08:37:15 云测节点-RU
5 61.141.0.* 34.81 Mbps 96.67 Mbps 2019-03-26 12:03:06 云测节点-RU

— 附近邻居的测速报告 —

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 运营商 测试时间 测速节点
1 183.44.211.* 127.97 Mbps 38.44 Mbps 汕头 中国电信 2019-10-23 21:14:21 广州电信
2 218.204.253.* 36.1 Mbps 3.97 Mbps 汕头 中国移动 2019-10-23 21:04:27 广州电信
3 183.4.42.* 18.36 Mbps 20.92 Mbps 汕头 中国电信 2019-10-23 20:46:22 广州电信
4 116.26.68.* 117.4 Mbps 37.87 Mbps 汕头 中国电信 2019-10-23 19:46:25 广州电信
5 120.230.3.* 64.49 Mbps 11.33 Mbps 汕头 中国移动 2019-10-23 14:24:19 广州电信
6 218.204.253.* 42.78 Mbps 10.2 Mbps 汕头 中国移动 2019-10-23 12:08:45 广州电信
7 120.230.3.* 61.12 Mbps 10.78 Mbps 汕头 中国移动 2019-10-23 10:52:49 广州电信
8 218.204.253.* 20.35 Mbps 2.26 Mbps 汕头 中国移动 2019-10-23 03:28:25 云测节点-HK
9 218.204.253.* 9.58 Mbps 2.26 Mbps 汕头 中国移动 2019-10-23 03:27:34 广州电信
10 183.7.82.* 96.12 Mbps 36.74 Mbps 汕头 中国电信 2019-10-23 01:33:26 广州电信