— IP 61.141.0.*的测速报告 —

当前只显示最近10条测试结果,你可以通过测速记录来查看更多的测试结果。

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 61.141.0.* 30.57 Mbps 103.27 Mbps 2018-12-14 17:06:14 云测节点-RU
2 61.141.0.* 73.82 Mbps 96.41 Mbps 2018-12-28 09:47:47 云测节点-RU
3 61.141.0.* 79.64 Mbps 95.96 Mbps 2018-12-28 10:41:53 云测节点-RU
4 61.141.0.* 13.31 Mbps 0.06 Mbps 2019-02-22 08:37:15 云测节点-RU
5 61.141.0.* 34.81 Mbps 96.67 Mbps 2019-03-26 12:03:06 云测节点-RU

— 附近邻居的测速报告 —

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 运营商 测试时间 测速节点
1 116.26.146.* 3.16 Mbps 2.28 Mbps 汕头 中国电信 2019-09-17 00:46:53 广州电信
2 59.35.114.* 31.54 Mbps 6.23 Mbps 汕头 中国电信 2019-09-17 00:38:55 广州电信
3 59.35.114.* 33.63 Mbps 6.23 Mbps 汕头 中国电信 2019-09-17 00:37:52 广州电信
4 116.26.146.* 3.16 Mbps 2.28 Mbps 汕头 中国电信 2019-09-17 00:32:52 广州电信
5 125.94.156.* 24.56 Mbps 18.18 Mbps 汕头 中国电信 2019-09-17 00:11:25 广州电信
6 125.94.156.* 25.24 Mbps 16.68 Mbps 汕头 中国电信 2019-09-17 00:10:42 广州电信
7 125.94.156.* 25.34 Mbps 17.87 Mbps 汕头 中国电信 2019-09-17 00:09:54 广州电信
8 125.94.156.* 25.91 Mbps 16.09 Mbps 汕头 中国电信 2019-09-17 00:09:10 广州电信
9 119.121.84.* 246.76 Mbps 97.77 Mbps 汕头 中国电信 2019-09-16 23:34:02 广州电信
10 116.26.159.* 50.55 Mbps 26.07 Mbps 汕头 中国电信 2019-09-16 22:18:50 广州电信