— IP 60.222.86.*的测速报告 —

当前只显示最近10条测试结果,你可以通过测速记录来查看更多的测试结果。

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 60.222.86.* 37.53 Mbps 44.45 Mbps 运城 2019-02-04 13:03:50 山西联通
2 60.222.86.* 120.51 Mbps 0.11 Mbps 运城 2019-06-12 20:02:35 云测节点

— 附近邻居的测速报告 —

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 60.222.86.* 83.4 Mbps 28.99 Mbps 运城 2019-02-07 21:29:50 云迈科技
2 60.222.86.* 23.34 Mbps 22.91 Mbps 运城 2018-10-29 19:15:48 山西移动
3 60.222.86.* 83.97 Mbps 27.14 Mbps 运城 2019-01-28 21:27:19 云迈科技
4 60.222.86.* 27.2 Mbps 28.72 Mbps 运城 2019-02-14 12:39:25 河南长城宽带
5 60.222.86.* 0.47 Mbps 2.43 Mbps 运城 2019-03-15 09:33:58 云迈科技
6 60.222.86.* 0.47 Mbps 1.94 Mbps 运城 2019-03-15 09:34:37 云迈科技
7 60.222.86.* 92.27 Mbps 21.12 Mbps 运城 2018-12-04 21:30:28 山西移动
8 60.222.86.* 91.88 Mbps 21.66 Mbps 运城 2018-12-04 21:59:09 山西移动
9 60.222.86.* 23.11 Mbps 12.82 Mbps 运城 2018-12-26 15:54:34 山西移动
10 60.222.86.* 24.57 Mbps 34.79 Mbps 运城 2018-12-26 15:55:09 山西移动