— IP 58.243.254.*的测速报告 —

当前只显示最近10条测试结果,你可以通过测速记录来查看更多的测试结果。

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 58.243.254.* 26.66 Mbps 11.48 Mbps 合肥 2019-07-17 22:10:46 云测节点-CN
2 58.243.254.* 3.53 Mbps 2.27 Mbps 合肥 2019-08-16 13:05:44 安徽电信
3 58.243.254.* 1.42 Mbps 2.27 Mbps 合肥 2019-08-16 13:06:59 安徽电信
4 58.243.254.* 47.13 Mbps 25.74 Mbps 合肥 2019-08-23 19:36:35 云测节点-CN
5 58.243.254.* 6.7 Mbps 2.27 Mbps 合肥 2019-08-26 20:02:49 安徽电信
6 58.243.254.* 10.23 Mbps 10.43 Mbps 合肥 2019-09-09 17:51:16 云测节点-CN
7 58.243.254.* 43.62 Mbps 12.47 Mbps 合肥 2019-09-12 18:17:09 安徽电信
8 58.243.254.* 52.53 Mbps 12.47 Mbps 合肥 2019-09-12 18:18:21 安徽电信
9 58.243.254.* 52 Mbps 10.17 Mbps 合肥 2019-09-12 18:19:01 安徽电信
10 58.243.254.* 6.75 Mbps 2.27 Mbps 合肥 2019-09-15 10:21:58 安徽电信

— 附近邻居的测速报告 —

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 运营商 测试时间 测速节点
1 223.104.34.* 16.11 Mbps 8 Mbps 合肥 中国移动 2019-09-15 15:18:17 安徽电信
2 117.136.101.* 51.39 Mbps 10.18 Mbps 合肥 中国移动 2019-09-15 11:59:37 安徽电信
3 58.243.250.* 203.99 Mbps 23.74 Mbps 合肥 中国联通 2019-09-15 11:33:21 安徽电信
4 58.243.250.* 70.7 Mbps 23.18 Mbps 合肥 中国联通 2019-09-15 11:32:37 安徽电信
5 58.243.250.* 76.98 Mbps 3.4 Mbps 合肥 中国联通 2019-09-15 11:31:33 安徽联通
6 58.243.250.* 72.75 Mbps 2.27 Mbps 合肥 中国联通 2019-09-15 11:30:32 安徽电信
7 36.61.193.* 29.65 Mbps 6.78 Mbps 合肥 中国电信 2019-09-15 10:57:55 安徽电信
8 36.61.193.* 65.13 Mbps 5.09 Mbps 合肥 中国电信 2019-09-15 10:57:01 安徽电信
9 36.61.193.* 73.52 Mbps 6.8 Mbps 合肥 中国电信 2019-09-15 10:55:47 安徽电信
10 36.5.26.* 46.93 Mbps 13.59 Mbps 合肥 中国电信 2019-09-15 06:01:03 安徽电信