— IP 58.243.254.*的测速报告 —

当前只显示最近10条测试结果,你可以通过测速记录来查看更多的测试结果。

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 58.243.254.* 1.01 Mbps 2.39 Mbps 合肥 2019-06-16 21:06:08 安徽联通
2 58.243.254.* 13.21 Mbps 4.26 Mbps 合肥 2019-06-24 02:13:01 云测节点-CN
3 58.243.254.* 27.71 Mbps 11.14 Mbps 合肥 2019-06-29 16:42:06 云测节点-CN
4 58.243.254.* 3.06 Mbps 4.53 Mbps 合肥 2019-07-24 01:41:34 浙江电信
5 58.243.254.* 18.36 Mbps 2.28 Mbps 合肥 2019-08-19 14:47:04 云测节点-CN
6 58.243.254.* 91 Mbps 21.05 Mbps 合肥 2019-09-09 14:28:38 云测节点-CN
7 58.243.254.* 78.22 Mbps 15.88 Mbps 合肥 2019-09-09 14:30:42 云测节点-CN
8 58.243.254.* 100.47 Mbps 13.63 Mbps 合肥 2019-09-09 14:35:24 云测节点-CN
9 58.243.254.* 94.21 Mbps 15.3 Mbps 合肥 2019-09-09 15:02:21 安徽电信
10 58.243.254.* 47.69 Mbps 34.57 Mbps 合肥 2019-09-12 21:16:33 安徽电信

— 附近邻居的测速报告 —

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 运营商 测试时间 测速节点
1 223.104.34.* 16.11 Mbps 8 Mbps 合肥 中国移动 2019-09-15 15:18:17 安徽电信
2 117.136.101.* 51.39 Mbps 10.18 Mbps 合肥 中国移动 2019-09-15 11:59:37 安徽电信
3 58.243.250.* 203.99 Mbps 23.74 Mbps 合肥 中国联通 2019-09-15 11:33:21 安徽电信
4 58.243.250.* 70.7 Mbps 23.18 Mbps 合肥 中国联通 2019-09-15 11:32:37 安徽电信
5 58.243.250.* 76.98 Mbps 3.4 Mbps 合肥 中国联通 2019-09-15 11:31:33 安徽联通
6 58.243.250.* 72.75 Mbps 2.27 Mbps 合肥 中国联通 2019-09-15 11:30:32 安徽电信
7 36.61.193.* 29.65 Mbps 6.78 Mbps 合肥 中国电信 2019-09-15 10:57:55 安徽电信
8 36.61.193.* 65.13 Mbps 5.09 Mbps 合肥 中国电信 2019-09-15 10:57:01 安徽电信
9 36.61.193.* 73.52 Mbps 6.8 Mbps 合肥 中国电信 2019-09-15 10:55:47 安徽电信
10 36.5.26.* 46.93 Mbps 13.59 Mbps 合肥 中国电信 2019-09-15 06:01:03 安徽电信