— IP 58.13.131.*的测速报告 —

当前只显示最近10条测试结果,你可以通过测速记录来查看更多的测试结果。

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 58.13.131.* 2.53 Mbps 2.78 Mbps 2019-04-06 23:02:20 山西财务管理
2 58.13.131.* 2.53 Mbps 2.78 Mbps 2019-04-06 23:02:20 山西财务管理
3 58.13.131.* 1.53 Mbps 15.8 Mbps 2019-04-06 23:15:52 山西财务管理
4 58.13.131.* 12.96 Mbps 5.34 Mbps 2019-04-07 11:25:04 山西财务管理
5 58.13.131.* 17.69 Mbps 6.27 Mbps 2019-04-07 12:29:45 山西财务管理
6 58.13.131.* 17.69 Mbps 6.27 Mbps 2019-04-07 12:29:45 山西财务管理
7 58.13.131.* 19.81 Mbps 17.77 Mbps 2019-04-07 12:30:32 山西财务管理
8 58.13.131.* 18.16 Mbps 17.13 Mbps 2019-04-07 12:31:12 山西财务管理
9 58.13.131.* 15.68 Mbps 17.51 Mbps 2019-04-07 12:32:17 山西财务管理
10 58.13.131.* 59.56 Mbps 1.4 Mbps 2019-05-16 00:44:51 云测节点

— 附近邻居的测速报告 —

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 58.13.131.* 9.17 Mbps 10.83 Mbps 2018-11-03 19:41:22 云测节点
2 58.13.131.* 74.74 Mbps 51.44 Mbps 2018-11-19 18:17:48 云测节点
3 58.13.131.* 3 Mbps 14.99 Mbps 2019-04-06 08:27:37 山西财务管理
4 58.13.131.* 23.02 Mbps 4.43 Mbps 2019-04-06 18:20:48 云测节点-CN
5 58.13.131.* 25.68 Mbps 6.34 Mbps 2019-04-06 18:21:29 山西财务管理
6 58.13.131.* 5.46 Mbps 15.82 Mbps 2019-04-06 21:31:40 山西财务管理
7 58.13.131.* 5.46 Mbps 15.82 Mbps 2019-04-06 21:31:40 山西财务管理
8 58.13.131.* 4.43 Mbps 15.04 Mbps 2019-04-06 22:30:39 山西财务管理
9 58.13.131.* 7.25 Mbps 3.39 Mbps 2019-04-06 22:39:22 山西财务管理
10 58.13.131.* 7.25 Mbps 3.39 Mbps 2019-04-06 22:39:22 山西财务管理