— IP 223.90.113.*的测速报告 —

当前只显示最近10条测试结果,你可以通过测速记录来查看更多的测试结果。

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 223.90.113.* 221.44 Mbps 40.2 Mbps 河南信阳 2018-12-14 21:38:30
2 223.90.113.* 32.42 Mbps 3.16 Mbps 河南信阳 2019-02-13 00:00:02 安徽联通

— 附近邻居的测速报告 —

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 223.90.113.* 63.24 Mbps 39.71 Mbps 河南信阳 2018-10-31 13:06:23
2 223.90.113.* 93.19 Mbps 23.71 Mbps 河南信阳 2018-10-29 20:53:49
3 223.90.113.* 26.57 Mbps 48.84 Mbps 河南信阳 2018-10-27 14:44:34 云测节点-CN
4 223.90.113.* 2.71 Mbps 48.66 Mbps 河南信阳 2018-10-27 14:44:34 临沂移动
5 223.90.113.* 29.84 Mbps 48.5 Mbps 河南信阳 2018-10-27 14:44:34 临沂移动
6 223.90.113.* 0.27 Mbps 47.73 Mbps 河南信阳 2018-10-27 14:44:38 临沂移动
7 223.90.113.* 8.14 Mbps 49.12 Mbps 河南信阳 2018-10-27 14:45:03 云测节点-CN
8 223.90.113.* 5.97 Mbps 9.1 Mbps 河南信阳 2018-10-27 14:45:50 云测节点-CN
9 223.90.113.* 5.12 Mbps 48.42 Mbps 河南信阳 2018-10-27 14:45:51 临沂移动
10 223.90.113.* 85.55 Mbps 23.4 Mbps 河南信阳 2018-10-29 18:40:18