— IP 223.155.32.*的测速报告 —

当前只显示最近10条测试结果,你可以通过测速记录来查看更多的测试结果。

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 223.155.32.* 86.44 Mbps 14.36 Mbps 2019-01-05 20:37:39 云测节点-RU
2 223.155.32.* 48.37 Mbps 33.35 Mbps 2019-02-05 09:12:41 云测节点-RU
3 223.155.32.* 32.66 Mbps 28.66 Mbps 2019-02-05 09:13:20 云测节点-RU
4 223.155.32.* 88.07 Mbps 37.95 Mbps 邵阳 2019-05-15 17:15:18 云测节点-CN

— 附近邻居的测速报告 —

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 运营商 测试时间 测速节点
1 223.155.177.* 32.49 Mbps 6.22 Mbps 邵阳 中国电信 2019-08-22 18:59:31 云测节点
2 223.155.177.* 4.18 Mbps 3.96 Mbps 邵阳 中国电信 2019-08-22 18:57:51 云测节点
3 223.155.252.* 33.89 Mbps 15.87 Mbps 邵阳 中国电信 2019-08-22 10:46:22 云测节点
4 223.155.252.* 29.49 Mbps 13.59 Mbps 邵阳 中国电信 2019-08-22 10:45:39 云测节点
5 42.49.28.* 21.7 Mbps 28.64 Mbps 邵阳 中国联通 2019-08-21 23:20:37 云测节点
6 42.49.28.* 15.75 Mbps 29.46 Mbps 邵阳 中国联通 2019-08-21 23:16:07 云测节点
7 223.155.99.* 58.03 Mbps 15.3 Mbps 邵阳 中国电信 2019-08-21 19:43:16 云测节点
8 42.49.28.* 18.04 Mbps 29.47 Mbps 邵阳 中国联通 2019-08-21 17:23:59 云测节点
9 113.220.63.* 46.9 Mbps 44.09 Mbps 邵阳 中国电信 2019-08-20 20:19:05 云测节点
10 113.220.63.* 43.37 Mbps 43.63 Mbps 邵阳 中国电信 2019-08-20 20:17:41 云测节点