— IP 219.130.234.*的测速报告 —

当前只显示最近10条测试结果,你可以通过测速记录来查看更多的测试结果。

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 219.130.234.* 22.39 Mbps 6.23 Mbps 佛山 2019-08-18 06:44:37 广州电信
2 219.130.234.* 29.5 Mbps 6.23 Mbps 佛山 2019-08-18 06:45:22 广州电信
3 219.130.234.* 32.8 Mbps 7.74 Mbps 佛山 2019-08-18 17:24:47 云测节点-CN
4 219.130.234.* 29.98 Mbps 8.1 Mbps 佛山 2019-08-18 17:25:21 云测节点-CN
5 219.130.234.* 32.63 Mbps 7.76 Mbps 佛山 2019-08-18 17:26:04 云测节点-CN
6 219.130.234.* 32.95 Mbps 10.83 Mbps 佛山 2019-08-18 17:26:47 云测节点-CN
7 219.130.234.* 30.51 Mbps 11.57 Mbps 佛山 2019-08-18 17:28:30 云测节点-CN
8 219.130.234.* 34.17 Mbps 6.23 Mbps 佛山 2019-08-19 00:51:07 广州电信
9 219.130.234.* 35.47 Mbps 6.24 Mbps 佛山 2019-08-19 00:51:45 广州电信
10 219.130.234.* 35.57 Mbps 6.24 Mbps 佛山 2019-08-19 00:52:21 广州电信

— 附近邻居的测速报告 —

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 运营商 测试时间 测速节点
1 112.96.195.* 21.58 Mbps 13.57 Mbps 佛山 中国联通 2019-09-18 01:53:03 广西移动
2 112.96.112.* 6.76 Mbps 2.27 Mbps 佛山 中国联通 2019-09-18 01:15:05 广州电信
3 120.239.57.* 82.5 Mbps 23.18 Mbps 佛山 中国移动 2019-09-17 23:47:16 广州电信
4 120.239.57.* 56.66 Mbps 22.67 Mbps 佛山 中国移动 2019-09-17 23:45:35 广州电信
5 120.239.57.* 93.4 Mbps 23.23 Mbps 佛山 中国移动 2019-09-17 23:42:53 广州电信
6 113.68.49.* 20.14 Mbps 13.6 Mbps 广州 中国电信 2019-09-17 23:35:56 广州电信
7 113.71.38.* 21.61 Mbps 15.3 Mbps 佛山 中国电信 2019-09-17 23:33:33 广州电信
8 113.71.38.* 15.66 Mbps 21.53 Mbps 佛山 中国电信 2019-09-17 23:32:09 广州电信
9 112.96.176.* 3.53 Mbps 12.47 Mbps 佛山 中国联通 2019-09-17 23:22:20 广州电信
10 112.96.64.* 1.89 Mbps 2.27 Mbps 佛山 中国联通 2019-09-17 22:24:36 广州电信