— IP 171.92.138.*的测速报告 —

当前只显示最近10条测试结果,你可以通过测速记录来查看更多的测试结果。

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 171.92.138.* 52.63 Mbps 30.96 Mbps 达州 2019-07-19 18:00:41 云测节点-CN
2 171.92.138.* 7.95 Mbps 4.11 Mbps 达州 2019-07-19 18:06:02 新乡易阳科技电信
3 171.92.138.* 41.36 Mbps 14.94 Mbps 达州 2019-09-11 17:13:01 云测节点-CN
4 171.92.138.* 23.43 Mbps 0 Mbps 达州 2019-09-11 17:20:16 云测节点-CN
5 171.92.138.* 1.74 Mbps 1.08 Mbps 达州 2019-09-11 17:35:03 云测节点
6 171.92.138.* 25.08 Mbps 6.55 Mbps 达州 2019-09-11 17:41:00 云测节点-CN

— 附近邻居的测速报告 —

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 运营商 测试时间 测速节点
1 171.92.103.* 7.25 Mbps 2.29 Mbps 达州 中国电信 2019-09-15 09:49:43 云测节点-MN
2 171.92.103.* 98.83 Mbps 31.17 Mbps 达州 中国电信 2019-09-15 09:42:56 云测节点-MN
3 171.92.93.* 42.21 Mbps 36.82 Mbps 达州 中国电信 2019-09-14 20:22:15 云测节点-MN
4 171.92.141.* 57.47 Mbps 23.86 Mbps 达州 中国电信 2019-09-14 17:17:14 云测节点-MN
5 171.92.144.* 30.94 Mbps 24.31 Mbps 达州 中国电信 2019-09-14 13:31:45 云测节点-MN
6 171.92.106.* 12.76 Mbps 11.9 Mbps 达州 中国电信 2019-09-14 10:55:36 云测节点-MN
7 171.92.88.* 50.01 Mbps 39.57 Mbps 达州 中国电信 2019-09-13 21:07:42 云测节点-MN
8 171.213.76.* 75.86 Mbps 40.79 Mbps 达州 中国电信 2019-09-13 19:02:20 云测节点-MN
9 171.91.117.* 31.28 Mbps 12.99 Mbps 达州 中国电信 2019-09-13 15:42:50 云测节点-MN
10 171.92.101.* 105.09 Mbps 25.5 Mbps 达州 中国电信 2019-09-13 13:43:05 云测节点-MN