— IP 139.207.133.*的测速报告 —

当前只显示最近10条测试结果,你可以通过测速记录来查看更多的测试结果。

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 139.207.133.* 42.08 Mbps 11.1 Mbps 成都 2019-09-11 17:15:56 云测节点-CN
2 139.207.133.* 83.99 Mbps 19.91 Mbps 成都 2019-09-11 17:18:10 云测节点-CN
3 139.207.133.* 75.61 Mbps 20.12 Mbps 成都 2019-09-11 17:20:54 河北联通
4 139.207.133.* 74.91 Mbps 21.32 Mbps 成都 2019-09-11 17:24:19 云测节点-CN
5 139.207.133.* 49.78 Mbps 21.21 Mbps 成都 2019-09-11 17:27:36 云测节点-CN
6 139.207.133.* 68.47 Mbps 20.95 Mbps 成都 2019-09-11 17:29:32 云测节点-CN
7 139.207.133.* 0.01 Mbps 5.63 Mbps 成都 2019-09-11 17:32:09 云测节点-CN
8 139.207.133.* 62.04 Mbps 19.87 Mbps 成都 2019-09-11 17:36:39 云测节点

— 附近邻居的测速报告 —

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 运营商 测试时间 测速节点
1 118.112.150.* 30.6 Mbps 28.9 Mbps 成都 中国电信 2019-09-15 16:26:28 四川联通
2 118.112.150.* 42.89 Mbps 30.6 Mbps 成都 中国电信 2019-09-15 16:24:18 四川联通
3 171.210.244.* 42.28 Mbps 40.8 Mbps 成都 中国电信 2019-09-15 16:13:34 四川联通
4 171.210.244.* 17.62 Mbps 20.98 Mbps 成都 中国电信 2019-09-15 16:10:51 四川联通
5 118.112.150.* 21.75 Mbps 19.22 Mbps 成都 中国电信 2019-09-15 16:09:16 四川联通
6 171.210.244.* 90.82 Mbps 37.41 Mbps 成都 中国电信 2019-09-15 16:09:02 四川联通
7 118.112.150.* 26.17 Mbps 18.13 Mbps 成都 中国电信 2019-09-15 16:08:14 四川联通
8 171.210.244.* 137.48 Mbps 40.13 Mbps 成都 中国电信 2019-09-15 16:07:27 四川联通
9 139.207.102.* 17.48 Mbps 15.83 Mbps 成都 中国电信 2019-09-15 16:01:07 四川联通
10 139.207.102.* 11.92 Mbps 18.09 Mbps 成都 中国电信 2019-09-15 15:59:11 四川联通