— IP 123.113.42.*的测速报告 —

当前只显示最近10条测试结果,你可以通过测速记录来查看更多的测试结果。

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 123.113.42.* 94.3 Mbps 41.5 Mbps 北京 2018-12-07 23:39:58 云测节点-UA
2 123.113.42.* 36.3 Mbps 30.96 Mbps 北京 2018-12-07 23:41:01 云测节点-UA
3 123.113.42.* 33.48 Mbps 27.67 Mbps 北京 2018-12-07 23:41:56 云测节点-UA
4 123.113.42.* 90.6 Mbps 41.22 Mbps 北京 2018-12-07 23:42:40 云测节点-UA

— 附近邻居的测速报告 —

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 123.113.42.* 50.95 Mbps 42.67 Mbps 北京 2019-01-01 17:32:40 云测节点-UA
2 123.113.42.* 48.97 Mbps 42.48 Mbps 北京 2019-01-01 17:51:45 云测节点-UA
3 123.113.42.* 100.14 Mbps 42.28 Mbps 北京 2019-01-01 17:57:24 云测节点-UA
4 123.113.42.* 99.68 Mbps 42.31 Mbps 北京 2019-01-01 18:00:16 云测节点-UA
5 123.113.42.* 92.08 Mbps 21.88 Mbps 北京 2018-11-27 15:55:35 云测节点-UA
6 123.113.42.* 57.02 Mbps 22.03 Mbps 北京 2018-11-27 15:58:13 云测节点-UA
7 123.113.42.* 37.19 Mbps 21.53 Mbps 北京 2018-11-27 16:01:11 云测节点-UA
8 123.113.42.* 42.59 Mbps 22.16 Mbps 北京 2018-11-27 16:02:53 云测节点-UA
9 123.113.42.* 21.56 Mbps 15.14 Mbps 北京 2018-11-27 16:22:48 云测节点-UA
10 123.113.42.* 55.74 Mbps 21.62 Mbps 北京 2018-11-27 16:25:41 云测节点-UA