— IP 120.239.18.*的测速报告 —

当前只显示最近10条测试结果,你可以通过测速记录来查看更多的测试结果。

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 120.239.18.* 64.57 Mbps 11.72 Mbps 2018-12-18 15:41:32 云测节点-KG
2 120.239.18.* 33.96 Mbps 22.15 Mbps 2019-01-06 16:32:19 云测节点-PL
3 120.239.18.* 696.32 Mbps 12.39 Mbps 汕头 2019-05-07 17:57:33 云测节点-CN
4 120.239.18.* 685.19 Mbps 12.21 Mbps 汕头 2019-05-07 17:58:14 云测节点-CN
5 120.239.18.* 802.77 Mbps 13.51 Mbps 汕头 2019-05-09 08:19:33 云测节点-CN
6 120.239.18.* 699.32 Mbps 14.18 Mbps 汕头 2019-05-09 08:20:29 云测节点-CN
7 120.239.18.* 19.37 Mbps 16.86 Mbps 汕头 2019-07-10 00:34:59 云测节点-HK
8 120.239.18.* 10.49 Mbps 7.4 Mbps 汕头 2019-07-10 00:35:44 云测节点-HK
9 120.239.18.* 27.24 Mbps 13.16 Mbps 汕头 2019-07-10 00:44:59 云测节点-HK
10 120.239.18.* 12.82 Mbps 0 Mbps 汕头 2019-08-14 04:14:45 云测节点

— 附近邻居的测速报告 —

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 运营商 测试时间 测速节点
1 183.4.43.* 12.74 Mbps 8.48 Mbps 汕头 中国电信 2019-08-20 10:39:48 广州电信
2 223.73.184.* 68.08 Mbps 23.23 Mbps 汕头 中国移动 2019-08-20 07:28:13 广州电信
3 113.64.14.* 93.62 Mbps 30.52 Mbps 汕头 中国电信 2019-08-20 07:17:21 广州电信
4 183.50.36.* 27.37 Mbps 22.08 Mbps 汕头 中国电信 2019-08-20 06:47:05 广州电信
5 183.7.81.* 93.26 Mbps 36.83 Mbps 汕头 中国电信 2019-08-20 06:00:38 广州电信
6 163.204.17.* 4.67 Mbps 4.53 Mbps 汕头 中国联通 2019-08-19 20:35:23 广州电信
7 183.50.3.* 14.46 Mbps 2.27 Mbps 汕头 中国电信 2019-08-19 18:36:41 广州电信
8 163.204.17.* 38.68 Mbps 12.25 Mbps 汕头 中国联通 2019-08-19 17:57:01 广州电信
9 120.229.253.* 11.88 Mbps 6.81 Mbps 汕头 中国移动 2019-08-19 14:54:20 广州电信
10 120.229.253.* 17.11 Mbps 2.83 Mbps 汕头 中国移动 2019-08-19 14:53:43 广州电信