— IP 119.126.140.*的测速报告 —

当前只显示最近10条测试结果,你可以通过测速记录来查看更多的测试结果。

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 119.126.140.* 295.03 Mbps 38 Mbps 佛山 2019-07-13 09:49:59 广东大带宽服务器租用

— 附近邻居的测速报告 —

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 119.126.140.* 2.46 Mbps 2.37 Mbps 佛山 2018-12-23 11:18:38 云测节点-UA
2 119.126.140.* 92.97 Mbps 39.05 Mbps 佛山 2018-12-28 12:02:25 云测节点-UA
3 119.126.140.* 41.08 Mbps 25.29 Mbps 佛山 2019-02-26 14:03:10 云测节点-UA
4 119.126.140.* 45.15 Mbps 11.69 Mbps 佛山 2019-02-26 14:04:24 云测节点-UA
5 119.126.140.* 42.82 Mbps 23.93 Mbps 佛山 2019-02-09 19:51:35 云测节点-RU
6 119.126.140.* 88.83 Mbps 24.81 Mbps 佛山 2018-11-11 23:10:50 云测节点-UA
7 119.126.140.* 92.5 Mbps 26.47 Mbps 佛山 2018-11-11 23:13:39 云测节点-UA
8 119.126.140.* 27.76 Mbps 16.97 Mbps 佛山 2018-11-11 23:14:33 云测节点-UA
9 119.126.140.* 73.8 Mbps 16.36 Mbps 佛山 2018-11-11 23:14:36 云测节点-UA
10 119.126.140.* 20.95 Mbps 17.27 Mbps 佛山 2018-11-11 23:15:14 云测节点-UA