— IP 119.118.28.*的测速报告 —

当前只显示最近10条测试结果,你可以通过测速记录来查看更多的测试结果。

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 119.118.28.* 147.3 Mbps 282.89 Mbps 沈阳 2019-02-18 22:55:03 云测节点-AF
2 119.118.28.* 132 Mbps 43.17 Mbps 沈阳 2019-02-18 22:56:45 云测节点-US
3 119.118.28.* 129.79 Mbps 45.42 Mbps 沈阳 2019-02-18 22:58:43 云测节点-US

— 附近邻居的测速报告 —

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 119.118.28.* 147.3 Mbps 282.89 Mbps 沈阳 2019-02-18 22:55:03 云测节点-AF
2 119.118.28.* 132 Mbps 43.17 Mbps 沈阳 2019-02-18 22:56:45 云测节点-US
3 119.118.28.* 129.79 Mbps 45.42 Mbps 沈阳 2019-02-18 22:58:43 云测节点-US
4 119.118.28.* 96.6 Mbps 41.48 Mbps 沈阳 2019-02-12 12:25:08 云测节点-AF
5 119.118.28.* 96.19 Mbps 10.87 Mbps 沈阳 2019-02-15 15:56:29 云测节点-AF
6 119.118.28.* 270.95 Mbps 42.07 Mbps 沈阳 2019-01-13 12:59:41 云测节点-US
7 119.118.28.* 271.57 Mbps 42.81 Mbps 沈阳 2019-01-13 13:01:29 云测节点-US
8 119.118.28.* 271.24 Mbps 43.04 Mbps 沈阳 2019-01-13 13:02:18 云测节点-US
9 119.118.28.* 271.71 Mbps 42.36 Mbps 沈阳 2019-01-13 13:18:26 云测节点-US
10 119.118.28.* 272.31 Mbps 43.3 Mbps 沈阳 2019-01-13 13:20:10 云测节点-US