— IP 118.112.122.*的测速报告 —

当前只显示最近10条测试结果,你可以通过测速记录来查看更多的测试结果。

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 118.112.122.* 119.17 Mbps 37.82 Mbps 四川成都 2018-12-07 23:38:05 傲盾服务器
2 118.112.122.* 37.92 Mbps 39.23 Mbps 四川成都 2018-12-07 23:39:56 傲盾服务器

— 附近邻居的测速报告 —

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 118.112.122.* 223.41 Mbps 14.64 Mbps 四川成都 2018-10-30 01:12:34 傲盾服务器
2 118.112.122.* 86.85 Mbps 26.57 Mbps 四川成都 2018-10-28 22:41:34 傲盾服务器
3 118.112.122.* 10.03 Mbps 1.51 Mbps 四川成都 2018-10-27 14:53:13 西部数码
4 118.112.122.* 11.93 Mbps 3.96 Mbps 四川成都 2018-10-27 14:53:13 西部数码
5 118.112.122.* 10.04 Mbps 5.76 Mbps 四川成都 2018-10-27 14:53:14 西部数码
6 118.112.122.* 23.15 Mbps 1.51 Mbps 四川成都 2018-10-27 15:52:40 傲盾服务器
7 118.112.122.* 64.53 Mbps 19.72 Mbps 四川成都 2018-10-29 11:47:41 傲盾服务器
8 118.112.122.* 48.07 Mbps 25.65 Mbps 四川成都 2018-11-15 23:38:40 西部数码
9 118.112.122.* 30.47 Mbps 21.8 Mbps 四川成都 2018-11-21 12:11:31 傲盾服务器
10 118.112.122.* 30.47 Mbps 21.8 Mbps 四川成都 2018-11-21 12:11:31 傲盾服务器