— IP 117.173.70.*的测速报告 —

当前只显示最近10条测试结果,你可以通过测速记录来查看更多的测试结果。

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 117.173.70.* 35.9 Mbps 62.56 Mbps 成都 2019-04-17 15:17:14 云测节点-UA
2 117.173.70.* 59.63 Mbps 66.11 Mbps 成都 2019-04-17 15:17:14 云测节点-US
3 117.173.70.* 27.85 Mbps 0.51 Mbps 成都 2019-06-10 14:05:26 重庆云计算恒赛科技
4 117.173.70.* 27.7 Mbps 26.09 Mbps 成都 2019-06-10 14:17:49 重庆云计算恒赛科技

— 附近邻居的测速报告 —

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 117.173.70.* 68.4 Mbps 99.71 Mbps 成都 2019-03-24 14:52:45 云测节点-HK
2 117.173.70.* 90.94 Mbps 52.02 Mbps 成都 2018-12-21 18:18:55 云测节点-UA
3 117.173.70.* 15.83 Mbps 15.92 Mbps 成都 2019-02-24 13:45:50 云测节点-RU
4 117.173.70.* 97.22 Mbps 71.59 Mbps 成都 2018-11-22 19:40:19 云测节点-UA
5 117.173.70.* 92.04 Mbps 64.49 Mbps 成都 2019-02-18 12:04:21 云测节点-HK
6 117.173.70.* 1.49 Mbps 0.47 Mbps 成都 2019-01-19 16:55:21 云测节点-RU
7 117.173.70.* 53.81 Mbps 4.46 Mbps 成都 2019-01-19 16:56:17 云测节点-RU
8 117.173.70.* 88.32 Mbps 4.09 Mbps 成都 2019-01-19 20:11:29 云测节点-RU
9 117.173.70.* 88.14 Mbps 81.39 Mbps 成都 2019-01-26 11:42:22 云测节点-BR
10 117.173.70.* 63.38 Mbps 41.94 Mbps 成都 2019-01-26 11:44:59 云测节点-BR