— IP 117.173.70.*的测速报告 —

当前只显示最近10条测试结果,你可以通过测速记录来查看更多的测试结果。

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 117.173.70.* 64.46 Mbps 44.98 Mbps 成都 2019-01-18 14:31:53 云测节点-UA
2 117.173.70.* 64.49 Mbps 61.19 Mbps 成都 2019-02-28 08:44:57 云测节点-HK
3 117.173.70.* 41.3 Mbps 60.18 Mbps 成都 2019-02-28 09:09:42 云测节点-HK
4 117.173.70.* 52.79 Mbps 51.62 Mbps 成都 2019-02-28 09:10:42 云测节点-HK
5 117.173.70.* 0.07 Mbps 100.78 Mbps 成都 2019-04-15 22:10:04 云测节点-HK
6 117.173.70.* 0.04 Mbps 100.48 Mbps 成都 2019-04-15 22:15:32 云测节点-HK
7 117.173.70.* 0.04 Mbps 100.48 Mbps 成都 2019-04-15 22:15:32 云测节点-HK
8 117.173.70.* 0.04 Mbps 100.48 Mbps 成都 2019-04-15 22:15:32 云测节点-HK
9 117.173.70.* 17.37 Mbps 102.87 Mbps 成都 2019-05-05 21:43:40 云测节点-HK
10 117.173.70.* 37.84 Mbps 48.84 Mbps 成都 2019-05-05 21:49:55 云测节点-HK

— 附近邻居的测速报告 —

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 117.173.70.* 68.4 Mbps 99.71 Mbps 成都 2019-03-24 14:52:45 云测节点-HK
2 117.173.70.* 90.94 Mbps 52.02 Mbps 成都 2018-12-21 18:18:55 云测节点-UA
3 117.173.70.* 15.83 Mbps 15.92 Mbps 成都 2019-02-24 13:45:50 云测节点-RU
4 117.173.70.* 97.22 Mbps 71.59 Mbps 成都 2018-11-22 19:40:19 云测节点-UA
5 117.173.70.* 92.04 Mbps 64.49 Mbps 成都 2019-02-18 12:04:21 云测节点-HK
6 117.173.70.* 1.49 Mbps 0.47 Mbps 成都 2019-01-19 16:55:21 云测节点-RU
7 117.173.70.* 53.81 Mbps 4.46 Mbps 成都 2019-01-19 16:56:17 云测节点-RU
8 117.173.70.* 88.32 Mbps 4.09 Mbps 成都 2019-01-19 20:11:29 云测节点-RU
9 117.173.70.* 88.14 Mbps 81.39 Mbps 成都 2019-01-26 11:42:22 云测节点-BR
10 117.173.70.* 63.38 Mbps 41.94 Mbps 成都 2019-01-26 11:44:59 云测节点-BR