— IP 117.158.57.*的测速报告 —

当前只显示最近10条测试结果,你可以通过测速记录来查看更多的测试结果。

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 117.158.57.* 55.33 Mbps 17.14 Mbps 三门峡 2019-01-28 17:02:25 河南长城宽带
2 117.158.57.* 31.75 Mbps 12.29 Mbps 三门峡 2019-01-28 18:11:40 河南长城宽带
3 117.158.57.* 9.77 Mbps 3.99 Mbps 三门峡 2019-01-28 18:14:28 河南长城宽带
4 117.158.57.* 9.32 Mbps 9.09 Mbps 三门峡 2019-01-28 18:14:46 河南长城宽带
5 117.158.57.* 9.78 Mbps 7.1 Mbps 三门峡 2019-01-28 18:22:34 河南长城宽带
6 117.158.57.* 8.27 Mbps 5.92 Mbps 三门峡 2019-01-28 18:25:24 河南长城宽带
7 117.158.57.* 7.8 Mbps 3.98 Mbps 三门峡 2019-01-28 18:26:05 河南长城宽带
8 117.158.57.* 9.82 Mbps 3.99 Mbps 三门峡 2019-01-28 18:37:38 河南长城宽带
9 117.158.57.* 128.24 Mbps 250.41 Mbps 三门峡 2019-03-01 14:11:53 河南长城宽带
10 117.158.57.* 87.66 Mbps 100.61 Mbps 三门峡 2019-03-24 10:51:28 云测节点

— 附近邻居的测速报告 —

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 117.158.57.* 70.13 Mbps 54.97 Mbps 三门峡 2019-02-17 23:40:03 河南长城宽带
2 117.158.57.* 83.17 Mbps 63.2 Mbps 三门峡 2019-02-20 13:22:29 河南长城宽带
3 117.158.57.* 1.05 Mbps 51.38 Mbps 三门峡 2019-02-21 14:31:00 河南长城宽带
4 117.158.57.* 1.15 Mbps 30.57 Mbps 三门峡 2019-02-21 14:31:38 河南长城宽带
5 117.158.57.* 40.66 Mbps 3.52 Mbps 三门峡 2019-02-21 17:52:47 河南长城宽带
6 117.158.57.* 5.37 Mbps 3.4 Mbps 三门峡 2019-02-21 18:01:59 河南长城宽带
7 117.158.57.* 13.5 Mbps 4.59 Mbps 三门峡 2019-02-21 19:53:10 河南长城宽带
8 117.158.57.* 78.79 Mbps 69.04 Mbps 三门峡 2019-02-21 23:27:02 河南长城宽带
9 117.158.57.* 62.48 Mbps 11.68 Mbps 三门峡 2019-02-22 12:48:58 河南长城宽带
10 117.158.57.* 65.83 Mbps 87.11 Mbps 三门峡 2019-02-22 13:24:49 河南长城宽带