— IP 117.136.106.*的测速报告 —

当前只显示最近10条测试结果,你可以通过测速记录来查看更多的测试结果。

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 117.136.106.* 1.28 Mbps 8.5 Mbps 郑州 2019-07-17 14:57:55 云测节点
2 117.136.106.* 5.41 Mbps 1.67 Mbps 郑州 2019-07-22 06:56:41 云测节点-CN
3 117.136.106.* 7.76 Mbps 1.06 Mbps 郑州 2019-07-22 06:58:01 云测节点-CN
4 117.136.106.* 7.93 Mbps 3.6 Mbps 郑州 2019-07-22 06:58:43 云测节点-CN
5 117.136.106.* 13.72 Mbps 8.51 Mbps 郑州 2019-09-12 23:22:34 石家庄电信

— 附近邻居的测速报告 —

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 运营商 测试时间 测速节点
1 42.236.147.* 59.3 Mbps 4.52 Mbps 郑州 中国联通 2019-09-15 15:00:13 河南长城宽带
2 42.236.147.* 89.34 Mbps 2.83 Mbps 郑州 中国联通 2019-09-15 14:57:58 河北联通
3 171.10.70.* 53.58 Mbps 27.23 Mbps 郑州 中国电信 2019-09-15 14:49:33 石家庄电信
4 42.236.142.* 60.43 Mbps 3.42 Mbps 郑州 中国联通 2019-09-15 14:32:12 河北联通
5 123.149.84.* 46.13 Mbps 39.09 Mbps 郑州 中国电信 2019-09-15 14:31:41 石家庄电信
6 42.236.142.* 65.44 Mbps 4.52 Mbps 郑州 中国联通 2019-09-15 14:27:28 河北联通
7 42.236.142.* 83.26 Mbps 4.53 Mbps 郑州 中国联通 2019-09-15 14:26:33 河北联通
8 61.158.152.* 27.51 Mbps 2.26 Mbps 郑州 中国联通 2019-09-15 14:26:16 河南长城宽带
9 61.158.152.* 32.45 Mbps 3.4 Mbps 郑州 中国联通 2019-09-15 14:24:56 河北联通
10 117.136.36.* 9.06 Mbps 2.84 Mbps 郑州 中国移动 2019-09-15 14:24:52 石家庄电信