— IP 114.83.138.*的测速报告 —

当前只显示最近10条测试结果,你可以通过测速记录来查看更多的测试结果。

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 114.83.138.* 61.47 Mbps 17.18 Mbps 2019-02-12 21:08:10 云测节点-UA

— 附近邻居的测速报告 —

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 运营商 测试时间 测速节点
1 180.155.149.* 10.75 Mbps 2.27 Mbps 上海 中国电信 2019-09-17 00:49:20 上海移动
2 180.155.149.* 1.89 Mbps 2.27 Mbps 上海 中国电信 2019-09-17 00:48:41 上海移动
3 180.155.149.* 10.71 Mbps 2.27 Mbps 上海 中国电信 2019-09-17 00:41:38 上海移动
4 180.155.149.* 6.4 Mbps 2.27 Mbps 上海 中国电信 2019-09-17 00:40:04 上海移动
5 180.155.149.* 0.44 Mbps 3.41 Mbps 上海 中国电信 2019-09-17 00:38:46 上海移动
6 180.155.149.* 7.79 Mbps 2.83 Mbps 上海 中国电信 2019-09-17 00:34:04 上海移动
7 101.88.70.* 287.64 Mbps 116.41 Mbps 上海 中国电信 2019-09-17 00:20:50 上海移动
8 101.88.70.* 284.38 Mbps 118.41 Mbps 上海 中国电信 2019-09-17 00:19:31 上海移动
9 101.86.54.* 39.37 Mbps 33.36 Mbps 上海 中国电信 2019-09-17 00:19:16 上海移动
10 180.161.109.* 89.22 Mbps 30.61 Mbps 上海 中国电信 2019-09-17 00:17:24 上海移动