— IP 114.83.138.*的测速报告 —

当前只显示最近10条测试结果,你可以通过测速记录来查看更多的测试结果。

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 114.83.138.* 79.18 Mbps 19.38 Mbps 2019-04-11 19:32:03 云测节点-UA

— 附近邻居的测速报告 —

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 运营商 测试时间 测速节点
1 180.161.109.* 58.38 Mbps 34.48 Mbps 上海 中国电信 2019-09-17 00:12:50 上海移动
2 180.161.109.* 19.23 Mbps 35.05 Mbps 上海 中国电信 2019-09-17 00:10:25 上海移动
3 180.161.109.* 0 Mbps 10.17 Mbps 上海 中国电信 2019-09-17 00:08:24 上海移动
4 180.161.109.* 53.48 Mbps 24.87 Mbps 上海 中国电信 2019-09-17 00:06:19 上海移动
5 180.161.109.* 23.1 Mbps 7.35 Mbps 上海 中国电信 2019-09-17 00:04:01 上海移动
6 112.64.119.* 9.41 Mbps 5.67 Mbps 上海 中国联通 2019-09-16 23:50:43 云测节点
7 58.247.212.* 12.44 Mbps 2.83 Mbps 上海 中国联通 2019-09-16 23:41:02 上海移动
8 117.143.136.* 31.6 Mbps 22.53 Mbps 上海 中国移动 2019-09-16 23:37:10 上海移动
9 112.64.119.* 51.61 Mbps 2.27 Mbps 上海 中国联通 2019-09-16 23:25:58 上海移动
10 111.14.156.* 3.56 Mbps 21.53 Mbps 济南 中国移动 2019-09-16 22:55:20 石家庄电信