— IP 114.83.138.*的测速报告 —

当前只显示最近10条测试结果,你可以通过测速记录来查看更多的测试结果。

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 114.83.138.* 82.56 Mbps 5.15 Mbps 2019-04-13 11:08:06 云测节点-UA
2 114.83.138.* 82.56 Mbps 5.15 Mbps 2019-04-13 11:08:06 云测节点-UA
3 114.83.138.* 97.12 Mbps 5.12 Mbps 2019-04-13 11:08:55 云测节点-UA
4 114.83.138.* 97.12 Mbps 5.12 Mbps 2019-04-13 11:08:55 云测节点-UA

— 附近邻居的测速报告 —

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 运营商 测试时间 测速节点
1 112.64.119.* 9.41 Mbps 5.67 Mbps 上海 中国联通 2019-09-16 23:50:43 云测节点
2 58.247.212.* 12.44 Mbps 2.83 Mbps 上海 中国联通 2019-09-16 23:41:02 上海移动
3 117.143.136.* 31.6 Mbps 22.53 Mbps 上海 中国移动 2019-09-16 23:37:10 上海移动
4 112.64.119.* 51.61 Mbps 2.27 Mbps 上海 中国联通 2019-09-16 23:25:58 上海移动
5 111.14.156.* 3.56 Mbps 21.53 Mbps 济南 中国移动 2019-09-16 22:55:20 石家庄电信
6 101.224.226.* 41.12 Mbps 32.95 Mbps 上海 中国电信 2019-09-16 22:40:23 上海移动
7 101.87.27.* 108.39 Mbps 23.23 Mbps 上海 中国电信 2019-09-16 22:39:48 上海移动
8 101.224.226.* 43.1 Mbps 33.69 Mbps 上海 中国电信 2019-09-16 22:39:41 上海移动
9 101.87.27.* 118.8 Mbps 23.74 Mbps 上海 中国电信 2019-09-16 22:38:59 上海移动
10 101.224.226.* 47.85 Mbps 32.31 Mbps 上海 中国电信 2019-09-16 22:38:54 上海移动