— IP 112.36.14.*的测速报告 —

当前只显示最近10条测试结果,你可以通过测速记录来查看更多的测试结果。

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 112.36.14.* 33.94 Mbps 24.26 Mbps 滨州 2019-07-13 09:50:03 济南联通

— 附近邻居的测速报告 —

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 112.36.14.* 56.88 Mbps 23.46 Mbps 滨州 2019-03-29 11:30:27 云测节点-IN
2 112.36.14.* 54.78 Mbps 22.81 Mbps 滨州 2019-03-29 11:32:03 云测节点-IN
3 112.36.14.* 46.27 Mbps 21.69 Mbps 滨州 2019-02-16 17:43:01 云测节点-UA
4 112.36.14.* 31.91 Mbps 22.13 Mbps 滨州 2019-02-14 03:53:19 云测节点-UA
5 112.36.14.* 255.26 Mbps 20.02 Mbps 滨州 2019-03-18 12:20:11 云测节点-IN
6 112.36.14.* 32.53 Mbps 16.41 Mbps 滨州 2019-01-20 18:18:26 云测节点-UA
7 112.36.14.* 19.71 Mbps 22.04 Mbps 滨州 2019-01-20 18:24:20 云测节点-UA
8 112.36.14.* 22.8 Mbps 20.59 Mbps 滨州 2019-01-20 18:25:26 云测节点-UA
9 112.36.14.* 156.91 Mbps 56.83 Mbps 滨州 2019-03-16 17:43:39 云测节点-IN
10 112.36.14.* 38.33 Mbps 21.59 Mbps 滨州 2018-12-07 08:42:58 云测节点