— IP 111.8.49.*的测速报告 —

当前只显示最近10条测试结果,你可以通过测速记录来查看更多的测试结果。

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 111.8.49.* 98.17 Mbps 77.13 Mbps 2018-12-07 23:41:25 湖南联通
2 111.8.49.* 8.11 Mbps 9.17 Mbps 2018-12-28 20:44:11 湖南联通
3 111.8.49.* 36.87 Mbps 10.06 Mbps 2018-12-28 20:46:13 湖南联通
4 111.8.49.* 1.91 Mbps 4.06 Mbps 2019-01-05 20:49:09 湖南联通
5 111.8.49.* 11.71 Mbps 12.87 Mbps 2019-01-06 19:33:48 湖南联通
6 111.8.49.* 37.93 Mbps 59.82 Mbps 2019-01-25 10:41:32 湖南联通
7 111.8.49.* 25.84 Mbps 47.43 Mbps 2019-02-23 16:50:33 湖南联通
8 111.8.49.* 24.72 Mbps 38.61 Mbps 2019-02-23 16:52:24 湖南联通
9 111.8.49.* 73.92 Mbps 91.19 Mbps 2019-02-24 18:41:01 湖南联通
10 111.8.49.* 27.93 Mbps 53.6 Mbps 2019-03-16 20:57:49 云测节点-CN

— 附近邻居的测速报告 —

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 111.8.49.* 20 Mbps 9.92 Mbps 2018-11-15 23:40:32 湖南联通
2 111.8.49.* 19.62 Mbps 20.83 Mbps 2019-01-17 13:17:29 湖南联通
3 111.8.49.* 85.82 Mbps 32.52 Mbps 2019-01-08 18:17:34 湖南联通
4 111.8.49.* 94.33 Mbps 100.56 Mbps 2019-02-25 12:54:39 湖南联通
5 111.8.49.* 94.86 Mbps 99.49 Mbps 2019-02-25 12:55:16 湖南联通
6 111.8.49.* 95.4 Mbps 100.41 Mbps 2019-02-25 18:36:31 湖南联通
7 111.8.49.* 45.25 Mbps 72.8 Mbps 2018-10-28 14:07:49 云测节点-CN
8 111.8.49.* 96.62 Mbps 116.79 Mbps 2018-12-12 06:58:49 湖南联通
9 111.8.49.* 1.46 Mbps 2.12 Mbps 2018-12-13 21:41:34 湖南联通
10 111.8.49.* 50.34 Mbps 74.54 Mbps 2018-12-13 21:42:32 湖南联通