— IP 111.58.210.*的测速报告 —

当前只显示最近10条测试结果,你可以通过测速记录来查看更多的测试结果。

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 111.58.210.* 23.33 Mbps 15.31 Mbps 2018-11-23 17:21:35 云测节点-DE
2 111.58.210.* 28.52 Mbps 18.22 Mbps 2018-11-23 17:22:19 云测节点-DE
3 111.58.210.* 0.01 Mbps 14.64 Mbps 2018-11-23 17:26:40 云测节点-DE
4 111.58.210.* 26.98 Mbps 15.91 Mbps 2018-11-23 17:27:25 云测节点-DE
5 111.58.210.* 76.98 Mbps 18.28 Mbps 2018-11-23 17:32:45 云测节点-DE
6 111.58.210.* 56.87 Mbps 11.04 Mbps 2019-02-04 22:43:09 云测节点-BR
7 111.58.210.* 76.09 Mbps 55.47 Mbps 南宁 2019-08-12 20:13:19 海南移动

— 附近邻居的测速报告 —

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 运营商 测试时间 测速节点
1 113.12.10.* 137.9 Mbps 63.53 Mbps 南宁 中国电信 2019-09-17 00:02:07 广西移动
2 113.12.10.* 140.43 Mbps 61.89 Mbps 南宁 中国电信 2019-09-17 00:01:24 广西移动
3 113.12.10.* 129.43 Mbps 62.35 Mbps 南宁 中国电信 2019-09-17 00:00:43 广西移动
4 113.12.10.* 132.61 Mbps 61.04 Mbps 南宁 中国电信 2019-09-16 23:58:20 广西移动
5 113.12.10.* 138.31 Mbps 63.22 Mbps 南宁 中国电信 2019-09-16 23:57:41 广西移动
6 180.136.162.* 63.02 Mbps 26 Mbps 南宁 中国电信 2019-09-16 23:19:46 广西移动
7 180.139.103.* 66.04 Mbps 26.07 Mbps 南宁 中国电信 2019-09-16 22:26:19 广西电信
8 180.139.103.* 63.94 Mbps 26.63 Mbps 南宁 中国电信 2019-09-16 22:25:35 广西移动
9 222.218.98.* 38.45 Mbps 26.55 Mbps 南宁 中国电信 2019-09-16 22:24:11 广西移动
10 222.218.98.* 43.48 Mbps 35.7 Mbps 南宁 中国电信 2019-09-16 22:23:00 广西电信