— IP 111.194.50.*的测速报告 —

当前只显示最近10条测试结果,你可以通过测速记录来查看更多的测试结果。

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 111.194.50.* 95.8 Mbps 42.49 Mbps 北京 2019-01-23 22:50:18 云测节点-UA
2 111.194.50.* 64.06 Mbps 41.24 Mbps 北京 2019-02-06 09:44:56 云测节点-TW
3 111.194.50.* 95.87 Mbps 42.77 Mbps 北京 2019-03-17 09:51:32 云测节点-TW
4 111.194.50.* 15.01 Mbps 10.57 Mbps 北京 2019-03-17 10:43:33 云测节点-TW
5 111.194.50.* 15.01 Mbps 10.57 Mbps 北京 2019-03-17 10:43:33 云测节点-TW
6 111.194.50.* 94.56 Mbps 21.93 Mbps 北京 2019-04-17 15:17:14 云测节点-US
7 111.194.50.* 97.26 Mbps 21.44 Mbps 北京 2019-04-17 15:17:14 云测节点-US

— 附近邻居的测速报告 —

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 111.194.50.* 67.16 Mbps 18.98 Mbps 北京 2018-11-24 21:07:04 云测节点-UA
2 111.194.50.* 73.96 Mbps 42.45 Mbps 北京 2019-01-20 11:39:18 云测节点-UA
3 111.194.50.* 126.2 Mbps 41.75 Mbps 北京 2019-01-20 21:28:44 云测节点-UA
4 111.194.50.* 95.84 Mbps 40.48 Mbps 北京 2019-03-17 14:20:13 云测节点-TW
5 111.194.50.* 63.27 Mbps 20.31 Mbps 北京 2018-11-20 22:59:45 云测节点-UA
6 111.194.50.* 66.8 Mbps 19.7 Mbps 北京 2018-11-20 23:01:22 云测节点-UA
7 111.194.50.* 58.24 Mbps 21.18 Mbps 北京 2018-11-20 23:09:27 云测节点-UA
8 111.194.50.* 65.74 Mbps 20.45 Mbps 北京 2018-11-20 23:10:51 云测节点-UA
9 111.194.50.* 65.74 Mbps 20.45 Mbps 北京 2018-11-20 23:10:51 云测节点-UA
10 111.194.50.* 65.74 Mbps 20.45 Mbps 北京 2018-11-20 23:10:51 云测节点-UA