— IP 101.88.46.*的测速报告 —

当前只显示最近10条测试结果,你可以通过测速记录来查看更多的测试结果。

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 101.88.46.* 231.41 Mbps 36.64 Mbps 上海 2019-07-13 09:49:59 上海移动
2 101.88.46.* 381.8 Mbps 59.78 Mbps 上海 2019-09-01 00:18:59 上海电信

— 附近邻居的测速报告 —

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 运营商 测试时间 测速节点
1 116.229.77.* 89.93 Mbps 36.83 Mbps 上海 中国电信 2019-10-18 03:58:57 云测节点
2 116.229.77.* 94.65 Mbps 36.74 Mbps 上海 中国电信 2019-10-18 03:57:50 云测节点
3 180.162.41.* 89.73 Mbps 36.91 Mbps 上海 中国电信 2019-10-18 03:40:49 云测节点
4 220.196.60.* 51.37 Mbps 13.6 Mbps 上海 中国联通 2019-10-18 01:45:07 云测节点
5 218.81.25.* 10.82 Mbps 2.26 Mbps 上海 中国电信 2019-10-18 01:18:41 云测节点
6 218.81.25.* 16.71 Mbps 2.26 Mbps 上海 中国电信 2019-10-18 01:17:59 云测节点
7 218.81.25.* 14.88 Mbps 2.26 Mbps 上海 中国电信 2019-10-18 01:15:53 云测节点
8 218.81.25.* 13.35 Mbps 2.27 Mbps 上海 中国电信 2019-10-18 01:15:14 云测节点
9 218.81.25.* 15.79 Mbps 2.83 Mbps 上海 中国电信 2019-10-18 01:14:28 云测节点
10 218.81.25.* 6.38 Mbps 2.84 Mbps 上海 中国电信 2019-10-18 01:13:34 云测节点